REGULAMIN SKLEPU
Wprowadzenie

Celem niniejszego Regulaminu jest poinformowanie osoby (zwanej dalej „Klientem”) odwiedzającej www.jadorebio.com, www.jadorebio.fr, www.jadorebio.lu, www.jadorebio.lu,be www.jadorebio.eu (dalej zwaną "Strona") o warunkach i zasadach, na jakich Sprzedawca (zwany dalej „J-ADORE BIO”) dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych produktów oraz określenie praw i obowiązków w ramach tej sprzedaży. Odnoszą się one bez wyjątku i zastrzeżeń do wszystkich transakcji sprzedaży produktów, które są dokonywane na Stronie.

Dane J-ADORE BIO

J-ADORE BIO S.à r.l.-S
Rue de Hollerich 73, 
L-1741 Luxembourg
Luxembourg
RCSL: B212300

Artykuł 1 – Akceptacja Regulaminu

Klient zamawiający produkt oferowany do sprzedaży na Stronie w pełni akceptuje Regulamin i oświadcza, że zapoznał się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

J-ADORE BIO zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami J-ADORE BIO zachęca wszystkich użytkowników do regularnego czytania Regulaminu.

Artykuł 2 – Zamówienie

Składając Zamówienie Klient oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. J-ADORE BIO nie ma w żadnym razie obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Klientów. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt na Stronie J-ADORE BIO, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej Zamówienie oraz zapłatę ceny wynikającej z Zamówienia. Po zatwierdzeniu złożenia Zamówienia Klient nie może anulować Zamówienia. Klient może zamówić jeden lub więcej produktów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego produktu w ramach jednej transakcji J-ADORE BIO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oraz zapłaty za Zamówienie.
J-ADORE BIO ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty za Zamówienie.

Artykuł 3 – Ceny

Ceny produktów oferowanych na Stronie J-ADORE BIO, podane w złotówkach (PLN) albo euro (EUR), są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. J-ADORE BIO może w dowolnej chwili zmienić ceny produktów, przy czym cena zaakceptowana przez Klienta w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Klienta.

Ceny produktów zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie produktów oferowanych przez J-ADORE BIO na Stronie.

Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą Klientowi podane w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

Artykuł 4 – Dostawa

Czasy dostawy wskazane na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Czas dostawy liczony jest od dnia zapłaty ceny Zamówienia. Produkty zamówione przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem będą dostarczone na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia jako adres dostawy.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za brak dostawy lub opóźnienie dostawy z powodu niekompletnego lub błędnego adresu. Klient jest odpowiedzialny za przyjęcie dostawy.

Artykuł 5 – Płatność

Za Zamówienia na Stronie, Klient może zapłacić przelewem, za pośrednictwem konta PayPal lub kartami bankowymi VISA, American Express albo Mastercard.

Zamówione produkty pozostają własnością J'ADORE BIO, aż do momentu całkowitej zapłaty.

Artykuł 6 – Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, ulega on przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego. Klient dokonuje odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru.

Procedura zwrotów
-Produkty nie mogą być uszkodzone, ani w stanie wskazującym na ich użytkowanie;
-Zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu;
-Numer zwrotny dostarczony przez firmę J-ADORE BIO musi być wyraźnie umieszczony na opakowaniu (nie na produktach).
-W przypadku uszkodzenia lub śladów używania produktów, nie będzie możliwości wymieniany, ani dokonana zwrotu pieniędzy.
-Koszty przesyłki zwrotnej do J-ADORE BIO obciążają Klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczone produkty były niezgodne z Zamówieniem.
-Po odbiorze produktów J-ADORE BIO skontaktuje się z Klientem w celu zwrotu płatności związanej z Zamówieniem.

Zwroty należy wysyłać na następujący adres:

J-ADORE BIO SARL-S, 73, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg;

Artykuł 7 – Odpowiedzialność Sprzedawcy

J-ADORE BIO nie ponosi odpowiedzialności za:
-naruszenie prawa obowiązującego w innym kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Klienta (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Klient ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane,
-błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta sprzedaż będzie uznana za definitywną, chyba, że Zamówienie zostało anulowane przez J-ADORE BIO, w szczególności z powodu niedostępności Produktów,
-jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią możliwą do przewidzenia lub nie, wynikłą z korzystania ze strony. w sytuacji, gdy odpowiedzialność J-ADORE BIO za szkodę poniesioną przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia na stronie zostanie ustalona na jakiejkolwiek podstawie prawnej, wówczas odpowiedzialność ta będzie ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez klienta w związku ze złożeniem zamówienia,
-niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Klienta lub wskutek Siły Wyższej lub zaistnienia innego zdarzenia poza kontrolą J-ADORE BIO.

Artykuł 8 – Zarządzanie danymi osobowymi oraz pliki cookies

8.1. Środki gromadzenia danych

Dane osobowe są gromadzone od chwili założenia konta przez Użytkownika na Stronie. J-ADORE BIO może w ten sposób zbierać informacje dotyczące nazwiska, imienia, daty urodzenia, adresu. Ponadto, Użytkownik może otrzymać zapytanie o przekazanie informacji dodatkowych takich jak preferencje dotyczące produktów. W chwili, gdy Użytkownik wchodzi na Stronę, serwery rozpoznają automatycznie adres IP komputera lub lokalizacji w przypadku włączonej funkcji geolokalizacji na urządzeniu mobilnym. J-ADORE BIO gromadzi informacje które są niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie wypełni obowiązkowych pól formularza, nie będzie w stanie przejść do płatności, a zatem zrealizować zamówienie. W razie złożenia zamówienia za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Utworzenie konta klienta”, J-ADORE BIO przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do wystawiania faktury oraz dokonywania dostawy, czyli realizacji umowy. W celu jak największej ochrony danych osobowych wszystkie dane dotyczące środków płatniczych są przetwarzane przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, a zatem dane bankowe (typ karty bankowej, numer karty bankowej, data upływu ważności karty) oraz wszystko związane z płatnością nie są przechowywane przez J-ADORE BIO.

8.2 Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień przez J-ADORE BIO oraz jej usługodawców, którym J-ADORE BIO powierza przetwarzanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Ponadto, po udzieleniu zgody przez osobę zainteresowaną lub klienta, dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem praw oraz zasad zwyczajowo przyjętych, do celów informowania za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach oraz ofertach specjalnych J-ADORE BIO. J-ADORE BIO ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej Strony i wykorzystywaniu jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku.

8.3 Bezpieczeństwo i poufność danych

J-ADORE BIO chroni poufność przetwarzanych danych osobowych, zapobiega ich zniekształceniom, uszkodzeniom lub zniszczeniu oraz zabezpiecza ich dostęp. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, Spółka zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyk związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę na istnienie ewentualnych ryzyk nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem.

8.4 Pliki Cookies

W chwili odwiedzin Strony J-ADORE BIO, plik cookie mogą być automatycznie zainstalowane i czasowo przechowywane w pamięci lub na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika, w celu ułatwienia korzystania ze Strony. Plik cookie nie daje J-ADORE BIO możliwości zidentyfikowania klienta tożsamości. Plik ten rejestruje dane dotyczące korzystania przez użytkownika Strony (zakładki, datę i godzinę wejścia na stronę internetową). Pliki cookies mają także na celu umożliwić J-ADORE BIO zbieranie informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin Strony i sporządzania statystyk. J-ADORE BIO zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z działaniem plików cookies, po upływie okresu niezbędnego dla realizacji celów wskazanych powyżej. Użytkownik może sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia przeglądarki. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji.

Artykuł 9 – Reklamacje

Reklamacje należy kierować:
- pocztą elektroniczną na adres:
contact@jadorebio.com
- pocztą na adres : 
J-ADORE BIO SARL-S, Rue de Hollerich 73, L-1741 Luxembourg, Luxembourg.

Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonych towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu. J-ADORE BIO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pogorszenie jakości produktów po dostawie. nie będą akceptowane Po 24 godzinach od dostawy, w razie braku reklamacji, uznaje się, że produkt jest zgodny z Zamówieniem i prawo do reklamacji przepada, co skutkuje bezskutecznością. Aby skorzystać z wymiany lub zwrotu pieniędzy, Klient musi zwrócić uszkodzone lub niezgodne z przepisami produkty w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji na niżej wskazany adres:

J-ADORE BIO SARL-S, Rue de Hollerich 73, L-1741 Luxembourg, Luxembourg.

Po upływie tego terminu reklamacja zostanie uznana za wycofaną i akceptacją dostawy. Zwroty należy składać zgodnie z procedurą opisaną w art. 6.

Artykuł 10 – Prawo i sądy właściwe

Sprzedaż produktów przez J-ADORE BIO podlega prawu luksemburskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Klienta i miejsca, w którym jest składane Zamówienie. Wszelkie spory związane z zawarciem, istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub odstąpieniem od umowy zawartej między J-ADORE BIO i Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Luksemburgu. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską regulaminu, a francuską, wersja francuska będzie decydująca.

Artykuł 11 – Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub ogłoszone jako takie wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą obowiązywać w dotychczasowym zakresie.


Wersja: 10 maj 2017